بازدید مهندس صابر پرنیان مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بهمراه هیات همراه از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه و حضور در جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه جهت بررسی و رفع مشکلات شهرک صنعتی سالاریه.

بازدید مهندس صابر پرنیان مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بهمراه هیات همراه از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه و حضور در جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه جهت بررسی و رفع مشکلات شهرک صنعتی سالاریه.

 

بازدید مهندس صابر پرنیان مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بهمراه هیات همراه از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه و حضور در جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه جهت بررسی و رفع مشکلات شهرک صنعتی سالاریه.

بازدید مهندس صابر پرنیان مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بهمراه هیات همراه از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سالاریه و حضور در جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه جهت بررسی و رفع مشکلات شهرک صنعتی سالاریه.

دیدگاه خود را ثبت کنید