درباره ما


معرفی شرکت

شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد. قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق میگیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمیباشد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشدهاست از قسمتهای مشترک محسوب میشود

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتنابناپذیر میباشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به
تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیات مدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره .سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیشبینی میشود شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی استان
قرارداد منعقد مینمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب میشوند.
تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به اداره شهرکهای
صنعتی براساس این قانون اقدام مینماید.

اعضای هیئت مدیره

  • محمد عالی پور رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
  • محمد وفایی تاج خاتونی نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
  • غلامحسین هاشمیه مدیرعامل و عضو هیات مدیره
  • احمد اسماعیلی عضو هیات مدیره
  • مسعود نصرالهی عضو هیات مدیره